Evolució

El Comitè de Bioètica Assistencial de l'Hospital General de Castelló es constitueix el dia 5 de maig 2003.

La Direcció d'aquest hospital, d'acord amb el que disposa l'article 8 del Decret 99/2004 de 11 de juny del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la creació i acreditació dels comités de Bioètica Assistencial, parcialment modificat pel Decret 99/2005 de 20 de maig, sol·licita del Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana, la iniciació de l'expedient d'acreditació del Comitè de Bioètica Assistencial de l'Hospital General de Castelló.

El Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana en reunió de 24 de febrer de 2006 va acordar acreditar al Comitè de Bioètica Assistencial del Departament de Salut número 2 de l'Agència Valenciana de Salut, ara Departament de Salut de Castelló.