Com presentar un conflicte

Per al compliment del deure confidencialitat de tota persona interessada a plantejar el seu conflicte a la Comissió, s'ha previst el següent procediment d'inici:

  • S'haurà d'emplenar i registrar d'entrada (al Registre General) l'Annex I, model de sol·licitud d'actuació, dirigida a la Presidència de la Comissió de Gestió Interna de Conflictes.
  • La sol·licitud d'actuació haurà d'anar acompanyada d'un SOBRE TANCAT que contindrà:
    • Relat dels Fets (Annex II)
    • Model de Consentiment (Annex III): quan la sol·licitud d'actuació siga feta per persona diferent a l'afectada pel conflicte,
    • Qualsevol altra documentació relacionada amb els fets a investigar que es desitge aportar.
  • Des de l'entrada en el Registre del Departament es remetrà, per a la seua tramitació amb caràcter d'urgència, en un termini màxim de 48 hores a la Presidència de la Comissió de Gestió Interna de Conflictes.