Què és la CGIC

La Comissió de Gestió Interna de Conflictes (CGIC) és l'òrgan paritari i col·legiat la missió del qual és l'anàlisi i intervenció en matèria de prevenció, resolució i seguiment, per a diferents situacions de conflictivitat en el treball, tals com a violència laboral interna, diferents tipus d'assetjament (laboral, sexual, discriminatori, etc.), sense interferir en els procediments legalment establits per a tractar situacions en les quals poguera haver-se incorregut en falta disciplinària o en il·lícit penal i emetent informe amb recomanacions que s'elevaran a la persona responsable de centre en què es genere el conflicte.