Objectius

  • L'eliminació de barreres culturals i comunicatives en l'àmbit sanitari.
  • Promoure la informació, formació i reflexió intercultural als professionals de la salut.
  • La investigació del binomi minories ètniques-salut i població immigrant-salut. Col·laboració amb projectes universitaris de recerca.
  • Elaborar projecte d'intervenció específics en l'àmbit de l'educació sanitària dirigits a minories ètniques i població immigrant.
  • La creació una subcomissió de seguiment dels problemes de minories ètniques i població immigrant en l'àmbit sanitari.
  • La creació de material intercultural de suport.
  • L'organització de sessions, jornades i trobades per al desenvolupament dels presents objectius.
  • Suport i foment d'activitats Interdisciplinàries i Formatives del Departament de Salut.