Drets i obligacions del pacient

DRETS DELS PACIENTS

 1. El respecte a la seua dignitat, sense que puga patir discriminació per raons de raça, sexe, econòmiques, socials, ideològiques o d'edat.
 2. A rebre en tot moment un tracte humà, amable, comprensiu i respectuós.
 3. A la confidencialitat de les dades sobre la seua salut, sense que ningú, sense la seua autorització, puga accedir a ells, excepte en els casos previstos en la legislació vigent.
 4. A obtindre les prestacions sanitàries assistencials, farmacèutiques i complementàries necessàries per a promoure, conservar, restablir la seua salut i / o pal·liar el sofriment, segons el que s'estableix en la normativa vigent.
 5. A conéixer tota la informació obtinguda sobre la seua pròpia salut en qualsevol procés assistencial, no obstant això es respectarà la voluntat del pacient que no desitge ser informat. El pacient és l'únic titular del dret a la informació.
 6. A decidir lliurement entre les opcions clíniques que li presente el metge, després de rebre una adequada informació. Cal el seu consentiment, realitzat a través del Consentiment Informat, abans d'una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic invasiu i quan es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut.
 7. A triar mèdic / pediatre i Centre en els termes i condicions establits per la Conselleria de Sanitat.
 8. A obtindre una segona opinió dins del sistema sanitari públic en les situacions i amb les condicions que la normativa vigent establisca.
 9. A accedir al coneixement de la seua Història Clínica i a obtindre una còpia de la mateixa en les condicions establides per la Conselleria de Sanitat.
 10. A emetre Voluntats Anticipades i al fet que aquestes siguen respectades per la Institució Sanitària.

 

OBLIGACIONS DELS PACIENTS

Els ciutadans en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana estan subjectes respecte al sistema de salut al compliment de les obligacions següents:

 1. Fer bon ús dels recursos, prestacions assistencials i drets, d'acord amb el que la seua salut necessite i en funció de les disponibilitats del sistema sanitari.
 2. Complir les prescripcions de naturalesa sanitària que amb caràcter general s'establisquen per a tota la població amb la finalitat de previndre riscos per a la salut.
 3. Fer un ús racional i d'acord amb el legislat, de les prestacions farmacèutiques i la incapacitat laboral.
 4. Utilitzar i cuidar les instal·lacions i els serveis sanitaris contribuint a la seua conservació i afavorint la seua habitabilitat i el confort dels altres pacients.
 5. Tractar amb consideració i respecte als professionals que cuiden de la seua salut i complir les normes de funcionament i convivència establides en cada centre sanitari.
 6. Facilitar de manera veraç les seues dades d'identificació i els referents al seu estat físic i psíquic, present i passat, ja que són necessaris per al procés assistencial o per raons d'interés general degudament justificades.
 7. Signar el document pertinent o per un mitjà de prova alternatiu, que en cas d'impossibilitat, manifeste clarament la seua voluntat de negar-se a rebre el tractament que se li ha prescrit, especialment quan es tracte de proves diagnòstiques, mesures preventives o tractaments especialment rellevants per a la seua salut, tenint en compte el que s'estableix en l'article 19.1 d'aquesta llei 1/2003.
 8. Acceptar l'alta quan haja finalitzat el procés assistencial.
 9. Complir les normes i procediments d'ús i accés als drets atorgats per la llei.

ENLLAÇ A CARTA DRETS DE SEGURETAT DEL PACIENT

           La Carta de Drets de Seguretat del Pacient que la OMS va llançar en la Cimera Ministerial Mundial sobre Seguretat del Pacient celebrada a Xile recentment, descriu els drets dels pacients en el context de la seguretat. La Carta cubreix 10 drets de seguretat del pacient crucials per a mitigar riscos i previndre danys inadvertits, que inclouen el dret a una atenció oportuna, efectiva i adecuada, el dret a processos i pràctiques d'atenció mèdica segures, el dret a personal qualificat i competent i el dret a participació del pacient i la familia, entre altres.

Link de la pàgina Web de Seguretat del pacient:

https://seguridaddelpaciente.sanidad.gob.es/informacion/publicaciones/2024/docs/Patient_safety_rights_charter-eng.pdf

Link de la pàgina de la OMS amb informació detallada:

https://www.who.int/news/item/18-04-2024-who-launches-first-ever-patient-safety-rights-charter