Equip directiu del Departament

Gerència  -  D. Raúl Ferrando Piqueres
Direcció Mèdica  -  D. Luís Germán González Bonet
Direcció Econòmica  -  D. Lidón Vilar Fabra
Direcció Infermeria  -  D.ª Patricia Barrué Galiano
Direcció d'Atenció Primària  -  D.ª Adelina Corbacho Godes
Direcció d'Infermeria d'Atenció Primària  -  D.ª Graciela Alcaide Montoliu
Subdirecció Mèdica  -