Junta d'Assistencia Especialitzada del HGUCS

La Junta d'Hospital és l'òrgan col·legiat d'assessorament dels òrgans de direcció d'Atenció Especialitzada, quant a l'activitat assistencial, docent i d'investigació, així com de participació dels professionals, en el mecanisme de presa de decisions que afecten les seues activitats. (Art. 26.3 del Decret 186/1996, de 18 d'octubre, del Govern Valencià) .

 

El ple de la Junta d'Hospital té la composició següent:

  • El director de l'hospital, que serà el president.
  • El director metge, el director econòmic, el director d'infermeria i, si és el cas, els subdirectors.
  • Els caps de servicis o unitats d'assistència sanitària.
  • Dos facultatius fixos de la plantilla, triats per mitjà de votació per i d'entre tots els facultatius que no exercisquen direcció.
  • Un facultatiu en període de formació, triat per i d'entre el personal que es trobe en la seua mateixa situació.
  • Tres supervisors d'infermeria triats per i d'entre els supervisors de la pròpia institució 
  • Dos diplomats d'infermeria o ajudants tècnics sanitaris, triats per i d'entre el personal amb eixa titulació i funcions 
  • Un auxiliar d'infermeria, triat per i d'entre el personal amb esta titulació i funcions.

 

Pot vore la composició actual de la Junta d'Hospital ací.

 

Si es miembro de la Junta, acceda a la documentación sobre ella en este enllaç.