Jubilació

Ordre 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la quual es regula el procediment per a la JUBILACIÓ FORÇOSA, PROLONGACIÓ AL SERVEI ACTIU y JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA. Llegiu aquí

Les instàncies es troben al final del document enllaçat.

DOCV 7.042 de 10 de juny: http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/10/pdf/2013_6059.pdf