RESERVA D'ESPAIS

NORMES D'ÚS I RESERVA DE SALES D'ACTES, AULES I ALTRES ESPAIS DOCENTS

 

L'Hospital  General Universitari de Castelló disposa de diferents espais destinats per a reunions, activitats docents i simulació clínica. Estos espais es repartixen entre l'edifici principal de l'hospital, l'Escola d'Infermeria i l'Edifici Annex.

L'ús principal dels espais descrits és el d'acollir sessions clíniques, activitats docents realitzades per i per al personal del propi centre, reunions de comissions hospitalàries o comissions convocades per les direccions i qualsevol altra sessió divulgativa lligada amb l'activitat assistencial, com a congressos i altres cites científiques.

Els espais es repartixen entre l'edifici principal de l'hospital, el bloc F (antiga Escola d'Infermeria) i l'edifici Docent Annex (Pati  dels Tarongers) amb la següent distribució.


2.1. En l'edifici principal de l'hospital es troben (responsabilitat de Docència):
2.1.1. Sala d'actes (3a planta. Bloc B)
2.1.2. Avantsala de la sala d'actes (3a planta. Bloc B)
2.1.3. Aula multiusos (Hall principal. Bloc E)
2.1.4. Sala de juntes A (Direcció. Bloc E)
2.1.5. Altres: Sales de tècniques, Quiròfans, *CMA, etc…

2.2. En l'edifici Docent estan (responsable Unitat Docent Multidisciplinària de Família i Comunitària):
2.2.1. Aula 1 O.Docent (Informàtica). 1a planta
2.2.2. Aula 2 O.Docent. 1a planta
2.2.3. Aula 3 O.Docent (Biblioteca). 1a planta
2.2.4. Aula 4 O.Docent. 1a planta
2.2.5. Aula 5 O.Docent /Sala *RCP. 1a planta (Docència)
2.2.6. Sala de simulació. (Gerència/Docència)


2.3. A l'Escola d'Infermeria disposem de (Docència):
2.3.1. Aula informàtica (3a planta)
2.3.2. Aula 3.3 (3a planta)
2.3.3. Biblioteca (3a planta)

La sol·licitud d'espais de reunió es realitzarà a través d'este document: Sol·licitud de sales.

a) SOL·LICITUD GENÈRICA: El sol·licitant emplenarà i firmarà la sol·licitud de reserva i la remetrà per correu a:

- Ester Peñarrocha (Biblioteca): Tel. 964725000 Ext: 454544 o  biblioteca_hgucs@gva.es.


b) SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA SALA DE JUNTES A, de Direcció i de l'Aula Multifunció, es remetrà per correu a:

- Secretària de Gerència, al telèfon 964725023  Ext: 725023 o gerencia_dscs@gva.es


IMPORTANT: A la recepció de la sol·licitud es comprovarà la disponibilitat de l'espai per a la data i l'horari previst i es realitzarà la *pre-reserva d'este. A continuació, es remetrà la sol·licitud a Gerència perquè ho autoritze. Es comunicarà per correu electrònic al sol·licitant l'autorització o la denegació del saló; en cas de denegació, es comunicarà també a qui va fer la *pre-reserva, perquè l'anul·le.