Cursos

PUBLICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA DE L'EVES

Amb data 4 de febrer de 2021 ha eixit publicada la Resolució de 28 de gener de 2021 de la Direcció General de Funció Pública, Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Generalitat per a l'any 2021, que inclou el Pla de Formació continuada de l'EVES, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 9013).

DESCARREGA ELS CURSOS AL DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ

PERIODE DE SOL·LICITUD

El període per a sol·licitar els cursos és des del dia 5 fins al 19 de febrer de 2021 ambdós inclosos.

PARTICIPACIÓ

Podrà participar en les activitats relacionades en els annexos II el personal d'institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el que es realitzen funcions de salut pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat. També podrà participar en les activitats oferides per esta escola el personal que realitze funcions de tipus sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

http://ivap.gva.es/es/inscripcio 

Es recomana fer la sol·licitud dels cursos utilitzant Google Chrome com a navegador.

Les incidències i consultes hauran de dirigir-se necessàriament al correu electrònic, continuada2_eves@gva.es, indicant el seu DNI, nom complet i telèfon.

PUBLICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA EVES

Con fecha 4 de febrero de 2021 ha salido publicada la Resolución de 28 de enero de 2021 de la Dirección General de Función Pública, Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública,  por la que se convocan las acciones formativas del Plan de formación del personal al servicio de la Generalitat para el año 2021, que incluye el Plan de Formación continuada de la EVES, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV nº 9013).

DESCARGA LOS CURSOS DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ

PERIODO DE SOLICITUD

El periodo para solicitar los cursos es desde el día 5 hasta el 19 de febrero de 2021 ambos inclusive.

PARTICIPACIÓN

Podrá participar en las actividades relacionadas en los anexos II el personal de instituciones sanitarias y de cualquier otro centro de carácter asistencial o en el que se realicen funciones de salud pública, gestionado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, así como el personal sanitario de la Administración de la Generalitat, siempre que reúna los requisitos específicos establecidos, en su caso, para cada actividad. También podrá participar en las actividades ofrecidas por esta escuela el personal que realice funciones de tipo socio-sanitario gestionado por la Dirección General de Función Pública.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD

http://ivap.gva.es/es/inscripcio 

Se recomienda hacer la solicitud de los cursos utilizando Google Chrome como navegador.

Las incidencias y consultas deberán dirigirse necesariamente al correo electrónico, continuada2_eves@gva.es, indicando su DNI, nombre completo y teléfono.

EVES (ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT)


2020

Plan formación CONTINUADA 2ª CONVATORIA 2020

El 18 de junio ha salido publicada la Resolución de 15 de junio de 2020 (DOGV nº 8838), de la Dirección General de Función Pública, Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan las acciones formativas del Plan de formación del personal al servicio de la Generalitat para el año 2020, que incluye el Plan de Formación continuada 2ª convocatoria de la EVES, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El periodo para solicitar los cursos es desde el 19 de junio al 3 de julio ambos inclusive.

Podrá participar en las actividades relacionadas en el anexo II el personal de instituciones sanitarias y de cualquier otro centro de carácter asistencial o en el que se realicen funciones de salud pública, gestionado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, así como el personal sanitario de la Administración de la Generalitat, siempre que reúna los requisitos específicos establecidos, en su caso, para cada actividad. También podrá participar en las actividades ofrecidas por esta escuela el personal que realice funciones de tipo socio-sanitario gestionado por la Dirección General de Función Pública.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en las páginas 23876 a 23878 inclusive del DOGV nº 8838 de 18 de junio de 2020.

Se pueden solicitar y realizar hasta un máximo de cinco actividades formativas del anexo II B. El sistema solo admite que se envíe una vez el formulario por Internet, al que se puede acceder:

Se recomienda hacer la solicitud de los cursos utilizando Google Chrome como navegador.

Para evitar problemas en la recepción de su solicitud, deberá marcar siempre la casilla "SÍ" del apartado "Relación jurídica con la Generalitat" (incluye el personal sanitario de otras consellerias, diputaciones, etc.).

Los auxiliares de enfermería y TCAE han de seleccionar: "técnico en cuidados auxiliares de enfermería", en el campo "Titulación" de la solicitud.

Es obligatorio cumplimentar el campo del correo electrónico de la solicitud.

Para realizar consultas, escriba a continuada2_eves@gva.es, indicando su DNI, nombre completo y teléfono.

El listado de cursos se puede consultar en el DOGV a partir de la página 23894 o en este Portal en Formación > Formación continuada 2ª convocatoria > Catálogo de cursos.

_____________________

Cursos del Anexo II B las solicitudes se presentarán a través de la dirección de internet GOOGLE CHROME: EVES – INICIO - FORMACIÓN CONTINUADA 2ª EDICIÓN – SOLICITUD -  formulario en línea (Enviar solicitud)

 • Utilizar el navegador GOOGLE CHROME.
 • Se deberá marcar siempre la casilla SI del apartado relación jurídica con la Generalitat (personal sanitario de consellerias, diputaciones).
 • Recordad que es necesario cumplimentar el campo correo electrónico en la solicitud a la que se accede a través del formulario en línea.
 • El sistema solo admite que se envíe una vez el formulario por Internet.

FORMULARIO EN LÍNEA

cursos del Anexo II C: curso en línea de INGLÉS PARA LOS NIVELES A1, A2, B1, B2, C1 y C2 según el Marco Europeo Común a través de la dirección de internet GOOGLE CHROME: EVES – INICIO  - Campus virtual de la EVES

 • Curso en línea de INGLÉS PARA LOS NIVELES A1, A2, B1, B2, C1 y C2 SEGÚN EL MARCO EUROPEO COMÚN. Se solicita de la siguiente manera: EVES – INICIO  - Campus virtual de la EVES. (Cursos de Inglés y Formación General de Prevención de Riesgos Laborales)
 • Estos cursos no cuentan dentro del máximo de cinco que se pueden solicitar y realizar del Anexo II B.
 • Si es usuario registrado en el campus: introduzca Usuario y Contraseña y pulse Matricular. Si no es usuario regístrese.

CAMPUS VIRTUAL

___________________

MODIFICACIONES DE LA OFERTA DE CURSOS RESPECTO A LA PUBLICADA EN EL DOGV

La siguiente actividad ha sido modificada:

 • 32026117A FORMACIÓN DE FORMADORES/AS EN LACTANCIA MATERNA (EN LÍNEA) (pasa de 40 a 20 horas lectivas)

Las siguientes acciones formativas quedan canceladas:

 • 32000816A INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA (EN LÍNEA)
 • 32028433A SALUD, GÉNERO Y VIOLENCIA (EN LÍNEA)
 • 32029633A PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN PERSONAL SANITARIO (EN LÍNEA)

Jornades

PROGRAMA

 


El Departament de Salut de Castelló està preparant la realització de cursos de millora de les competències lingüístiques en valencià dels seus treballadors i treballadores. Per esta raó, és necessari conèixer quins serien els nivells que serien els més adequats i, així, poder organitzar-los.

Et demanem que emplenes l'enquesta que podràs trobar en aquest enllaç amb el nivell que necessitaries.

ENQUESTA

(Utilitza el Firefox)

Este és el primer pas que hem de dur a terme. Amb posterioritat, una vegada recopilades les vostres respostes, es planificaran els cursos i els publicarem per tal que els interessats i interessades s'inscriguen. Per esta raó, us demanem el correu electrònic.

Esperem la vostra participació emplenant esta enquesta per a poder millorar la vostra preparació.

--

El Departamento de Salud de Castellón está preparando la realización de cursos de mejora de las competencias lingüísticas en valenciano de sus trabajadores y trabajadoras. Por esta razón, es necesario conocer cuáles serían los niveles que serían los más adecuados y, así, poder organizarlos.

Te pedimos que rellenes la encuesta que podrás encontrar en este enlace con el nivel que necesitarías.

ENQUESTA

(Utilitza el Firefox)

 

Este es el primer paso que tenemos que llevar a cabo. Con posterioridad, una vez recopiladas vuestras respuestas, se planificarán los cursos y los publicaremos para que los interesados e interesadas se inscriban. Por esta razón, os pedimos el correo electrónico.

Esperamos vuestra participación rellenando esta encuesta para poder mejorar vuestra preparación.

Procedimientos Diagnósticos en las Enfermedades del Tórax

Curso dirigido a médicos

Hospital General Universitario de Castellón

Departamento de Salud de Castellón

ORGANIZA SERVICIO DE MEDICINA INTERNA:

HORARIO: Las sesiones serán de 13.45 h. a 14.45 h.

Comenzará el martes 27 de septiembre de 2016.

LUGAR: Salón de actos de la 1ª planta bloque E salvo los días: 29 de septiembre, 6 de octubre y 27 de octubre, que se harán en el aula del vestíbulo principal (planta baja).

 


XI Jornada de Anatómía Quirúrgica
PROGRAMA

 

X Jornada de Anatómía Quirúrgica

PROGRAMA


 

 

 

 

 


 

Curs Bàsic de Nefrologia

 C15066_Curso Básico de Nefrología_díptico.pdf
Calendari de classes --> C15066_clasesaulas_curso básico nefrologia.pdf
 

 • Nom
  • Curs Bàsic de Nefrologia
 • Codi
  • C15066
 • Direcció
  • José Ramón Pons Prades
 • Dirigit a
  • Metges d'Atenció Primària, residents d'especialitats mèdiques i altres metges especialistes.
 • Dates de realització
  • 6, 13, 16, 20 y 27 d'abril,
  • 4, 11, 14, 18, 25 y 28 de maig
  • 4 de juny
 •  Hores
  • 50
 • Modalitat
  • Presencial
 • Matrícula
  • Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada
  • Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es
  • Tel.: 964 387 230
  • Import: 250 euros
 • Descripció
  • L'objectiu és adquirir competències en el maneig del pacient amb insuficiència renal aguda, malaltia renal crònica, hipertensió arterial, malalties renals primàries i secundàries, i alteracions del medi intern.
 • Actualització de coneixements donades les últimes modificacions en classificació i seguiment de la malaltia renal crònica i hipertensió arterial.
  • Informació
 • INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA:
  • Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada
  • Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es
  • Tel.: 964 387 230

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Jose Ramon Pons Prades
jopons@uji.es

Plans de formació

2019


Plan formación CONTINUADA 2ª CONVATORIA 2019
AMPLIADO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS ONLINE HASTA LAS 23.59H. DEL 7 DE MAYO DE 2019
DOGV Núm 8.529 de 15.04.2019

PÁGINA EVES CON INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PLAN E INSCRIPCIONES

Información

La 2ª convocatoria del Pla de Formación continuada de 2019 de la EVES se ha publicado en el DOGV n.º 8529 del 15 de abril del 2019, y el periodo de solicitud de cursos se extiende del 16 de abril al 6 de mayo, ambos inclusivamente.

Puede solicitar cursos de esta convocatoria el personal de instituciones sanitarias y de cualquier otro centro de carácter asistencial o en que se realizan funciones de salud pública, adscritos a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública así como el personal sanitario de la Administración de la Generalitat, independientemente de su relación jurídica, siempre que reúnan los requisitos específicos establecidos, si es el caso, para cada curso. También podrá participar el personal sociosanitario gestionado por la Dirección General de Función Pública.

CURSOS DEL ANEXO II B
Para evitar problemas en la recepción de la suya solicitud, tendrá que marcar siempre la casilla "SÍ" del apartado "Relación jurídica con la Generalitat" (personal sanitario de consellerías, diputaciones, etc.).
Los auxiliares de enfermería y TCAE tienen que seleccionar 'Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería' en el campo 'Titulación' de la solicitud.
Es obligatorio llenar el campo corro electrónico en la solicitud a que se accede a través del formulario en linea.
Se puede solicitar y realizar un máximo de cinco cursos del anexo II B a través del formulario en linea. (Se recomienda hacerlo utilizando Google Chrome como navegador).
El sistema solo admite que se envíe una vez el formulario por Internet.

CURSOS EN EL DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ

CURSOS DEL ANEXO II C
Estos cursos no cuentan dentro del máximo de cinco cursos que se podan solicitar y realizar del anexo II B, y se solicitan de la manera siguiente:
Acceda en el Campus virtual del EVES, pulse Cursos Disponibles, pulse sobre Me interesa del curso deseado, y a continuación:

Si es usuario registrado en el campus: introduzca Usuario y Contraseña y pulse Inscribirse.
Si no es usuario registrado, pulse sobre: Si no estás registrado, pincha aquí. Se abrirá un formulario que tiene que llenar con sus datos personales y laborales, indicar el usuario y contraseña que deseo y, al final, pulsar sobre Guardar cambios.
Si es usuario y ha olvidado la contraseña, pulse sobre He olvidado mi contraseña.
 

 
Primera convocatoria de acciones formativas para el ejercicio 2019
DOGV Núm. 8475 de 30.01.2019

Documentos:

INSTANCIA (Rellenar "on line" e imprimir una vez cumplimentado).

 • Presentación de la instancia:
  • Cumplimentarla en el ordenador.
  • Imprimirla y FIRMARLA
  • Entregarla en la Unidad Docente. Edificio Anexo HGUCS. Planta 1ª

 

2018

Formación CONTINUADA 2ª EDICIÓN 2018

DOGV Núm. 8302 de 24.05.2018

Formación CONTINUADA 2018

DOGV Núm. 8218 de 23.01.2018

2017

Formación CONTINUADA 2017

DOGV Núm. 7965 de 25.01.2017

 

2016

Formación CONTINUADA 2016

DOCV Núm. 7699 18.01.2016

 • Documentos:
  • Información Plan Formación Continuada 2016 (OBLIGADA LECTURA)
  • Cursos provincia de Castellón
  • Todos los cursos de la Comunitat Valenciana
  • INSTANCIA (Rellenar "on line" e imprimir una vez cumplimentado).
  • Presentación de la instancia:
   • Escanear y enviar por correo electrónico a: udocente_dscs@gva.es
   • Unidad de Formación. Edificio Anexo HGUCS. Planta 1ª.

NOTA ACLARATORIA

 1. Tal como se indica en el DOCV número 7699, el lugar de realización de los cursos organizados por el Centro de Transfusiones de Valencia: CRITERIOS PARA LA DONACIÓN DE SANGRE, es el siguiente:
  • código 21602873A - Castellón
  • código 21602873B - Valencia
  • código 21602873C - Alicante
 2. Debido a un error de transcripción, en los listados de cursos de la provincia de Alicante y el de la Comunidad Valenciana completa, el curso con código 21601129A "ACTUALIZACIÓN EN INFECCIÓN NOSOCOMIAL: A LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN EL MANEJO CLÍNICO" tiene 20 horas de duración y va dirigido a: Médicos/as, enfermeros/as y auxiliares de enfermería/TCAE, tal como figura en el DOCV número 7699.

 

2015

DOCV Num. 7446 / 20.01.2015  (http://www.docv.gva.es/portal)

Documentos CONTINUA 2015:

 • Solicitud
 • Carta Subdirectora General de la EVES
 • Información CONTINUA 2015
 • Información Cursos Continua 2015
 • DOCV Num. 7446 / 20.01.2015

 

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA 2015

PLAZO FINALIZADO

 

Documentos CONTINUADA 2015:

 1. tal como se indica en el DOCV número 7699, el lugar de realización de los cursos organizados por el Centro de Transfusiones de Valencia: CRITERIOS PARA LA DONACIÓN DE SANGRE, es el siguiente:
 2. Debido a un error de transcripción, en los listados de cursos de la provincia de Alicante y el de la Comunidad Valenciana completa, el curso con código 21601129A "ACTUALIZACIÓN EN INFECCIÓN NOSOCOMIAL: A LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN EL MANEJO CLÍNICO" tiene 20 horas de duración y va dirigido a: Médicos/as, enfermeros/as y auxiliares de enfermería/TCAE, tal como figura en el DOCV número 7699.