Informació acadèmica i normatives


 

QUALIFICACIONS

Les qualificacions seran numèriques de 0 a 10 amb expressió d'un decimal, i se'ls afegirà la qualificació quantitativa corresponent de l'escala:
  De 0 a 4,9: suspens
  De 5 a 6,9: aprovat
  De 7 a 8,9: notable
  De 9 a 10: excel·lent o excel·lent amb matrícula d'honor

La menció de "excel·lent amb matrícula d'honor" pot ser atorgada a alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. Es pot atorgar una matrícula d'honor per cada vint alumnes dins d'un grup.

Les assignatures convalidades i les adaptades han de tenir l'equivalència en punts, corresponent a la qualificació obtinguda al centre de procedència, a la qual s'afegirà la qualificació qualitativa.

En el cas dels crèdits de lliure elecció obtinguts per activitats formatives, es farà constar, segons corresponga, la qualificació d'Apte sense qualificar numèricament, excepte en els supòsits especials que preveu la normativa de lliure elecció de la Universitat de València.

Per a la mitjana de l'expedient acadèmic que estableix l'article 5.3 del RD 1125/2003, el valor de les qualificacions per a la ponderació és el de la qualificació numèrica. A la Universitat de València aquesta mitjana s'anomena mitjana ponderada quantitativa i, lògicament, ha d'estar dins del rang de 5 a 10.

Per a la qualificació global del titulat que estableix el punt 4.5 de l'annex I del RD 1044/2002 (regulador del SET), el valor de la qualificació s'obté a partir de la taula d'equivalències següent: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent, 3 punts; matrícula d'honor, 4 punts; convalidada, els punts corresponents en funció de la qualificació obtinguda en els estudis cursats prèviament. A la Universitat de València, aquesta mitjana s'anomena mitjana ponderada qualitativa, i ha d'estar dins del rang d'1 a 4.

Normativa reguladora

  Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
  Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
  Normativa de qualificacions de la Universitat de València (CG de 27 de gener de 2004, modificat per CG de 24 juny 2008).
 

REVISIÓ D'EXÀMENS

L'estudiant o estudianta té dret a consultar els exàmens i els treballs realitzats ia sol·licitar al professor o professora responsable la revisió de la qualificació que va obtenir.

Conjuntament amb la publicació de les qualificacions, haurà de fer-se públic el lloc, la data i els horaris en què es farà la revisió.

En la revisió, l'estudiant té dret a obtenir la justificació de la qualificació i la seva ponderació segons els criteris establerts a l'article 131 dels Estatuts de la Universitat, i en els termes del programa de l'assignatura o de la guia docent.

El professor o professora responsable farà la revisió en presència de l'estudiant o estudianta, que podrà sol·licitar al professor o professora l'acreditació documental d'haver-la realitzat, o, si no s'ha realitzat, sol·licitar al departament l'acreditació d'haver acudit a la revisió sense que s'hagi efectuat.

Normativa aplicable
  Reglament d'impugnació de qualificacions
 

IMPUGNACIÓ D'EXÀMENS

Després de realitzada la revisió o després d'haver-la intentat sense efectes, l'estudiant o estudianta podrà impugnar la qualificació o la seua revisió davant el degà o degana, director o directora del Centre, motivadament, per escrit i en el termini de set dies hàbils, des de la publicació de les qualificacions definitives i una vegada dipositada l'acta a la secretaria del centre.

Per prendre una decisió sobre les sol·licituds d'impugnació de qualificacions, la Junta de Centre nomenarà els membres d'una Comissió de Revisió de Qualificacions, que estarà composta, com a mínim, per tres professors / es i un / a estudiant. El president de la Comissió serà el degà o la degana, o director o directora del centre, o la persona en qui delegui.

La Comissió posarà a disposició de l'estudiant o estudianta en un termini de dos dies hàbils l'expedient complet, perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes en un termini de cinc dies hàbils.

La Comissió adoptarà una resolució en el termini de quinze dies hàbils des de la presentació de la reclamació per part de l'estudiant o estudianta. Aquesta resolució, serà motivada sense que en cap cas pugui agreujar la situació inicial de l'estudiant o estudianta i tindrà tots els efectes retroactius que siguen favorables a l'estudiant. Contra ella es podrà presentar recurs d'alçada al rector.

Normativa aplicable
  Reglament d'impugnació de qualificacions