ESCOLA D'INFERMERIA LA NOSTRA SENYORA DEL SAGRAT COR

L'Escola Universitària d'Infermeria "La Nostra Senyora del Sagrat Cor" de Castelló, és un Centre Públic adscrit a la Universitat de València.

Depèn acadèmicament d'aquesta i administrativa i funcionalment de la Conselleria de Sanitat.

Mitjançant el Reial Decret 1612/1987, de 27 de Novembre, queden traspassades a la Comunitat Valenciana, amb efectes del dia 1 de gener de 1988, les funcions de l'Insalud, d'acord amb el que disposa l'Acord de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria quarta de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El D.O.G.V. núm. 1104 de 11 de Juliol de 1989, defineix la dependència administrativa de les Escoles Universitàries d'Infermeria transferides a la Comunitat Valenciana i integrades en el Servei Valencià de Salut, per Ordre de 15 de Juny de 1989, de la Conselleria de Sanitat i Consum.

El D.O.G.V. núm. 3421 de 27 de gener de 1999, publica l'Ordre de 13 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix l'actual dependència administrativa de les Escoles Universitàries d'Infermeria de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.

L'actual Escola d'Infermeria té els seus orígens en la transformació de l'anterior Escola de ATSF (Ajudants Tècnics Sanitaris Femenins), a partir del Reial decret 2128/1977, de 31 de juliol, del Ministeri d'Educació i Ciència que permet a les Escoles d'ATS dependents de l'Institut Nacional de Previsió convertir-se en Escoles Universitàries d'Infermeria.

Aquest Centre es transforma en Escola Universitària d'Infermeria per Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència del 23 de Gener de 1978, adscrita a la Universitat de València (Decret 172/1985 de 28 d'octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, publicat en el DOGV n º 319 de 16 de Desembre de 1985), i amb dependència orgànica i funcional del Ministeri de Sanitat i Consum, a través de l'Institut Nacional de la Salut.

A partir del curs 2010-2011 s'implanten els estudis el Grau en Infermeria, adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per als estudis de la Diplomatura en Infermeria es iniciaun procés d'extinció progressiva que finalitzarà el curs 2014-2015

Els estudis de Grau en Infermeria s'inclouen a l'entorn de les Ciències de la Salut i proporcionana els i les estudiantesla formació teòrica i prácticapara adquirir les competències que els capacitin per donar Cures d'Infermeria dirigits a la promoció de la salut, la prevenció, atenció i recuperació de la enfermedadde persones i grups, atenent als seus drets i les seves necessitats canviants, contribuint com a disciplina a l'atenció de la comunitat en un servei de salut de qualitat, dinàmic i en continu desenvolupament.