COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT

 

La Comissió de Sostenibilitat del Departament de Salut de Castelló està formada per personal d'Atenció Hospitalària i d'Atenció Primària i té com a objectiu la implantació de l'Agenda Global per a Hospitals Verds promoguda per la Xarxa Global d'Hospitals Verds i Saludables, una iniciativa de la plataforma Salud Sin Daños.

 

El Departament de Salut de Castelló està treballant en aspectes de Sostenibilitat en les àrees de mobilitat, energia, compres, productes farmacèutics, residus, alimentació i consums, tant a l'Hospital General de Castelló com als centres de salut més grans.

 

Com a primer pas, hem calculat la petjada de carboni i les nostres emissions. Aquests són els resultats obtinguts:

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Sostenibilidad del Departamento de Salud de Castelló está formada por personal de Atención Hospitalaria y de Atención Primaria y tiene como objetivo la implantación de la Agenda Global para Hospitales Verdes promovida por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, una iniciativa de la plataforma Salud Sin Daños.

El Departamento de Salud de Castelló está trabajando en aspectos de Sostenibilidad en las áreas de movilidad, energía, compras, productos farmacéuticos, residuos, alimentación y consumos, tanto en el Hospital General de Castelló como en los centros de salud más grandes. 

Como primer paso, hemos calculado la huella de carbono y nuestras emisiones. 

 

 

ENQUESTA MOBILITAT

L'Hospital General de Castelló ha realitzat una enquesta de mobilitat per conéixer com es desplaça fins al centre el personal assistencial. Aquests són els principals resultats:

 

El Hospital Generla de Castelló ha realizado una encuesta de movilidad para conocer cómo se desplaza hasta el centro el personal asistencial. Estos son los principales resultados:

 

ESPAI SANITAT SENSE FUM

El Departament de Salut de Castelló manté obert el grup de treball Espai Sense Fum amb un equip professional format per personal del Centre de Salut Pública de Castelló, Atenció Primària, Unitat de Medicina Preventiva, Unitat de Medicina del Treball i Unitat de Comunicació.

 

L'objectiu d'aquest grup és conscienciar la resta de la plantilla dels perjudicis de l'hàbit tabàquic en la salut i en el medi ambient i fomentar un entorn de treball saludable, fent complir la legislació vigent quant a espais sanitaris sense fum.

 

Aquest Espai celebra amb periodicitat anual la Jornada Sanitat Sense Fum 

 

El Departamento de Salud de Castelló mantiene abierto el grupo de trabajo Espacio Sin Humo con un equipo profesional formado por personal del Centro de Salud Pública de Castelló, Atención Primaria, Unidad de Medicina Preventiva, Unidad de Medicina del Trabajo y Unidad de Comunicación.

El objetivo de este grupo es concienciar el resto de la plantilla de los perjuicios del hábito tabáquico en la salud y en el medio ambiente y fomentar un en torno a trabajo saludable, haciendo cumplir la legislación vigente en cuanto a espacios sanitarios sin humo. 

Este Espacio celebra con periodicidad anual la Jornada Sanidad Sin Humo

 

 

Durant aquesta Jornada es va presentar el resultat de l'enquesta d'hàbits tabàquics entre la plantilla de professionals de l'Hospital General de Castelló

 

Durante esta Jornada se presentaron los resultados de la encuesta de hábitos tabáquicos entre la plantilla de profesionales del Hospital General de Castelló

 

MAPA DE REFUGIS CLIMÀTICS

La Comissió de Sostenibilitat del Departament de Salut de Castelló ha elaborat un mapa de refugis climàtics amb la col·laboració del Centre de Salut Pública de Castelló.

 

Aquest mapa surt de la publicació de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtico i la transsició ecològica de la Comunitat Valenciana en el seu desenvolupament de l'article 76: 

 

Article 76. Xarxa de refugis climàtics
La Generalitat ha d'impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, una xarxa de refugis climàtics en espais i equipaments públics que s'activaran com a llocs d'acollida de la ciutadania que ho necessite durant els fenòmens meteorològics adversos i temperatures extremes. Reglamentàriament s'ha de desenvolupar un catàleg amb aquests equipaments, les característiques que han de complir, que han de romandre oberts i accessibles a la ciutadania durant aquests fenòmens.

 

 

La Comisión de Sostenibilidad del Departamento de Salud de Castelló ha elaborado un mapa de refugios climáticos con la colaboración del Centro de Salud Pública de Castelló.

 

Este mapa sale de la publicación de la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunidad Valenciana en su desarrollo del artículo 76:

 

Artículo 76. Red de refugios climáticos
La Generalitat tiene que impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, una red de refugios climáticos en espacios y equipaciones públicas que se activarán como lugares de acogida de la ciudadanía que lo necesito durante los fenómenos meteorológicos adversos y temperaturas extremas. Reglamentariamente, se tiene que desarrollar un catálogo con estas equipaciones, las características que tienen que cumplir, que tienen que permanecer abiertos y accesibles en la ciudadanía durante estos fenómenos.

JORNADA SOSTENIBILITAT EN SALUT

El Depatament de Salut de Castelló ha organitzat a l'octubre de 2022, la I Jornada de Sostenibilitat en Salut a l'Edifici Menador de Castelló, amb una important assistència de públic.

 

El Departament de Salut de Castelló ha organizado en octubre de 2022, la I Jornada de Sostenibilidad en Salud en el Edifici Menador de Castelló, con una importante presencia de público.

 

 

 

►Mira el vídeo de la jornada amb totes les ponències