Funcions

  

DESCRIPCIÓ GRUPS DE TREBALL COMISSIÓ INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ CLÍNICA (CI2C)

 

  • Revisió Estudisfuncions anterior CIC → revisió d'estudis que no tinguen les característiques de CEIM:
- Tot tipus de registres.
- Tots els estudis no intervencionistes el principal factor dels quals d'investigació no siga ni un fàrmac ni un producte sanitari siga implantar-li actiu o no.
 
La Comissió d'Investigació haurà de cobrir tots aquells objectius i funcions, en material d'investigació, corresponents a estudis observacionals i que no siguen propis del (CEIM) que regulen els assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris.
 
  • Formació: tasques que potser les realitzen ja les unitats docents d'hospital i medicina familiar, però revisar els continguts de les formacions i buscar un altre tipus de cursos que complementen els ja oferits.
- Definir temàtiques de formació: estadística, assajos clínics, escriure projecte d'investigació, innovació, patents, qualitat, bones pràctiques, presentació de resultats científics…
- Definir i agendar programa formatiu (Unitats docents).
  • Comunicació, dinamització, aliances i finançament
- Difusió a tots els centres, serveis i unitats del DS de les convocatòries de finançament externes i internes, programa formació.
Centralització de la comunicació dels resultats d'investigació i innovació.
- Visibilitzar els resultats.
- Memòria científica anual.
- Definir activitats per a promoure l'activitat investigadora: premis, convocatòria interna de projectes del Dept. Salut.
- Universitat: definir noves línies de col·laboració (pràctiques, TFG, TFM).
- Empreses biotecnològiques i farmacèutiques: acords de col·laboració per a projectes investigació conjunts.
- Altres Dept. Salut o centres clínics.
- Organismes públics i privats, associacions pacients, Empreses.
- Cerca de fonts de finançament recurrents.
- Patrocinis, Donacions, mecenatges.
 
  • Infraestructures i digitalització
- Inventari dispositius disponibles per a estudis clínics i normativa corresponent al dia.
- Identificar infraestructures i recursos materials estratègics per a investigació en el Dept. Salut.
- Digitalització de processos investigació (Informàtica ha de formar part d'aquest grup de treball).
- Base de dades de publicacions, comunicacions, patents, projectes finançats, etc en el DS.
- Memòria científica.
- pàgina web del CIC, comunicació amb els investigadors.
- Bases de dades per a investigació.
- Repositori de programari per a investigació (ex. RedCap, Estadística, Bases de dades).